คำปฏิเสธ (Disclaimer)

ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ของฟูจิ ซีร็อกซ์ รวมถึงความสามารถการใช้งาน ลักษณะ ราคาและข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อเสนอ ข้อรับรอง การรับประกันหรือข้อผูกมัดอื่น ๆ โดยกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ ฟูจิซีร็อกซ์ สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษใด ๆ ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด การบอกแบบเรงด่วนหรือบอกเป็นนัยในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความสมบูรณ์ของสิ่งนั้น นอกจากนี้คุณสามารถค้นหารายละเอียดของข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอพิเศษใด ๆ ได้จากทางโทรศัพท์ หรือฝ่ายบุคคลของกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์   ฟูจิ ซีร็อกซ์


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More