นโยบายส่วนบุคคล

กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ฟูจิ ซีร็อกซ์ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมไว้ในระดับสูงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า และยังปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยวัตถุประสงค์นี้เพื่อชี้แจงว่าข้อมูลที่รับมาจากลูกค้านั้นเราใช้อย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง คุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลได้อย่างไร และคุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

นโยบายส่วนบุคคล และการแจ้งเตือน

1. บทนำ
โดยนโยบายส่วนบุคคลและการแจ้งเตือน อธิบายว่า Fuji Xerox Printer นั้นเป็นบริษัทที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ที่ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสำนักงานที่เก็บรักษา และเป็นสำนักงานที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย Australian Privacy Act 1988 ด้วยนโยบายนี้จะเตือนไปยังตัวบุลคล ด้วยต้องได้รับการยินยอมก่อนโดย Australian Privacy Principles
และใครที่ได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นให้ข้อมูลโดยตรงหรือ ผ่านคู่ค้าของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย ย่อมได้สิทธิในนโยบายนี้เช่นกัน
และผู้ใดที่ได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นให้ข้อมูลโดยตรงหรือ ผ่านคู่ค้าของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย และข้อมูลนั้นย่อมอนุญาติให้บริษัท เก็บ ยึดถือ นำไปใช้ และเปิดเผย ข้อมูลเหล่านี้โดยความยินยอมกับนโยบายนี้

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท
ข้อมูลประกอบด้วย:

 • เพศ ชื่อนามสกุล ธุรกิจ ที่อยู่และ รหัสไปรษณีย์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และแฟกซ์

3. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากลูกค้าเมื่อ:

 • ลูกค้าลงทะเบียนใบประกันสินค้า
 • ลูกค้าตอบแบบสอบถามออนไลน์
 • ลูกค้าขอใบเสนอราคา
 • ลูกค้าทำการดาวน์โหลดข้อมูล
 • ลูกค้าทำการแลกของจากโปรโมชั่น
 • ลูกค้าทำการตอบกลับความพึงพอใจมายังบริษัท
 • ลูกค้ากดติดตามความเคลื่อนไหวในบล๊อคของบริษัท
 • ลูกค้าลงทะเบียนผ่านคู่ค้าหรือเว็บไซต์ ตามนโยบายหรือลิงค์

บริษัททำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอีกทางหนึ่งคือ:

 • การตลาดทางโทรศัพท์ หรือหน่วยงานด้านการตลาดอื่น ๆ
 • ผ่านทางโปรแกรมของคู่ค้า
 • การบริการให้แลกเปลี่ยนของสินค้าที่จำหน่าย และส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่ติดต่อไว้กับบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ภายในบริษัทโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลของบริษัท และพนักงานหรือผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้หากแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามนโยบายนี้

4. ถ้าหากในกรณีที่ไม่อนุญาติให้เข้าถึงข้อมูล
หากไม่ได้ทำการขออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการใด ๆ ของลูกค้า

5. จุดประสงค์
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ รักษา นำไปใช้ และเปิดเผย ตามวัตถุประสงค์:

 • ใช้สิทธิประกันสินค้า
 • การแลกซื้อสินค้า บริการ และส่งมอบสินค้าและบริการ
 • การถือครองหรือรับสินค้า หรือบริการ
 • ข้อมูลความปลอดภัยที่นำมายืนยันตัวตน
 • การตรวจสอบภายในและภายนอก
 • การจัดการข้อมูลทางดิจิตอลโดยบริษัท
 • ได้รับคำสั่งจากศาล
 • ใช้ข้อมูลเนื่องจากเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่น

6. การตลาดโดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนเกี่ยวสินค้า บริการ โปรโมชั่น และสิทธิในการแลกของ (การตลาดโดยตรงหรือ การให้บริการผ่านทางโทรศัพท์) ถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตลาดโดยตรง ดังนั้นพวกเขาต้องยกเลิกเกี่ยวกับการตลาดโดยตรง หรือติดต่อที่ michelle.rochford@aus.fujixerox.com

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางกรณีบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม ทางธุรกิจหากมีจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อหรือกิจกรรม ในนโยบายนี้  รวมถึงการจัดการ เช่น PinPoint, Webling, MarsDesign และการทำการตลาดแบบอินบาวน์ของบริษัท

8. ความถูกต้อง และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
โดยลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถแจ้งให้ทางบริษัทได้ตลอดเวลา
ทางบริษัทจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ปรับเปลี่ยน หรือเปิดเผย โดยกระบวนการเก็บข้อมูลจะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางตรงหรือทางอ้อม หากได้รับความเสียหายจากการเชื่อมต่อ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
โดยลูกค้าสามารถดูข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลของตนเองที่บริษัทจัดเก็บไว้อยู่ไปได้ หากลูกค้าเห็นว่าข้อมูลของตนเองนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เป็นข้อมูลล่าสุด สามารถแจ้งให้บริษัททำการแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าหากบริษัทไม่สามารถติดต่อหรือขอข้อมูลล่าสุดได้ บริษัทสามารถนำข้อมูลเดิมที่เคยได้รับมาใช้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่อัพเดทหรือแน่นอน หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ กรุณาติดต่อ Head of Marketing PO Box 6238 Frenchs Forest 2086 ทางเราจะทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลตามที่มีการร้องขอมา

10. ข้อร้องเรียน
โดยลูกค้าสามารถติชมโดยติดต่อที่ Head of Marketing, PO box 6238, Frenchs Forest 2086 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อกับทางบริษัท โดยอธิบาย ถึงจุดบกพร่อง และข้อมูลเพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการแก้ไขได้
โดยทางบริษัทจะทำการตอบกลับจากข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใน 30 วัน หากข้อร้องเรียนนั้นไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปดำเนินการต่อที่สำงานใหญ่ที่ออสเตรเลีย

11. การยอมรับและการอนุญาต
เมื่อบุคคลเข้าถึงเว็บไซต์หรือเปิดอีเมลที่นโยบายส่วนบุคคลนี้ และการแจ้งเตือนนี้มีอยู่หรือเชื่อมโยง บุคคลนั้นจะได้รับคำสั่งให้อ่าน  ด้วยเหตุนี้บุคคลจะได้รับแจ้งเรื่องที่บริษัทต้องแจ้งให้เป็นไปตามหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย และอนุญาตให้มีการรวบรวม การจัดการ การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

ปรับปรุงนโยบายล่าสุด: มีนาคม 2557


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More