อัตลักษณ์ของเรา (Our identity)

ความจงรักภักดีต่อเอกสาร

แรงบันดาลใจของฟูจิ ซีร็อกซ์

ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ปรารถนาที่จะมีชีวิตและมีสังคมที่ดีขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ ๆ  ในฐานะที่คนเราแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของอีกฝ่ายหนึ่ง เอกสารที่บ่งบอกถึงความรู้ เช่น ความคิด ภูมิปัญญา และประสบการณ์มักมีบทบาทสำคัญ


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More