สมาชิกองค์กรเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิก เป็นบริษัทแรกที่เป็นสมาชิก GRI ในด้านการจัดการเอกสารและโซลูชั่น และสนับสนุนภารกิจของ GRI เพื่อมอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทั่วโลกผ่าน มาตรฐานการจัดรายงานความยั่งยืนของ GRI และทำให้ผู้มีส่วนได้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

ฟูจิ ซีร็อกซ์ มีการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน (รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน) เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Sustainability Report

Fuji Xerox Printer Channel

Sustainability Report 2016

(Addendum)

Download Report


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More