การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness)

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ มาพร้อมกับสโลแกน “บริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เราร่วมมือกับพนักงานของเราทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก และลดมลพิษ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการขายและการตลาดของ Fuji Xerox Group ไปยังภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจของเรานั้นรวบรวมการตลาด การขาย และบริการด้านข้อมูล ที่เกี่ยวกับสินค้าของเรา ทั้งในส่วนของพรินเตอร์สำหรับงานสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ

ในส่วนความรับผิดชอบของเราต่อสิ่งแวดล้อม

  1. เราจะมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าของเรา
  2. เราสมัครใจที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว โดยพยายามนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปรีไซเคิล ภายใต้กระบวนการรีไซเคิลของฟูจิ ซีร็อกซ์
  3. โดยพนักกงานทุกคนมีความพร้อมจะพัฒนาและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหามลภาวะอย่างกระตือรือร้น และในเวลาเดียวกันนั้นเราก็ยังคงพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
  4. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดอื่น ๆ
  5. เราจะดำเนินการ และควบคุมการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ ISO14001
  6.  เราจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และทำการกำหนดและปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  7. เราจะอบรมพนักงานของเราทุกคนให้ตระหนักถึง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  8. เราจะทำให้นโยบายทางสิ่งแวดล้อมของเรา มีความพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ


James Henderson
President, Fuji Xerox Printer Channel


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More